اينيون هگزالون

اينيون هگزالون


انديكاسيون ها از نظر CE:

پيچ هاي جذبی ACL/PCL اينيون هگزالون جهت بازسازي رباط صليبي قدامي و خلفي با استفاده از گرفتهاي استخوان-تاندون-استخوان يا بافت نرم در نظر گرفته شده اند.

انديكاسيون ها از نظر US-FDA:

پيچ هاي جذبی ACL/PCL اينيون هگزالون براي تثبيت بافت نرم در جراحي هاي زانو، شانه، آرنج، مچ پا، دست و مچ دست (به وسيله گرفتهاي ليگامان، تاندون و استخوان -تاندون-استخوان) به استخوان در جايي كه اندازه هاي پيچ ارايه شده مناسب بيمار مي باشد، پيشنهاد شده اند.

مزاياي اينيون هگزالون

  • شواهد كلينيكال (بالینی) منتشر شده ٥ ساله نشان دهنده ايمني و كارايي آن مي باشد.
  • این پیچ در مقاومت پيچشي و كاهش شكستگي در مقايسه با ساير پيچ هاي جذبی دارای برتري می باشد.
  • طراحي بهينه گردي سر پيچ ها به گونه ايست كه به صورت خودكار ايجاد رزوه مينمايد در حالیکه به گرفت آسیبی وارد نمی نماید و در عین حال استحکام و ثبات گرفت به بدنه را کاملا تامین مي نمايد، این پیچ مناسب براي تمام انواع گرفتها مي باشد.
  • ديد واضح و قابل تشخیص در حین انجام عمل آرتروسکوپی را به جراح می دهد.
  • پيچها با قطر ٦-١٠ ميليمتر (با افزايش ١ ميلي متري) بوده و طول آنها ٢٠، ٢٥ و ٣٠ ميلي متر می باشند.